1 enum e { ZERO, ONE, TWO };
2 
3 struct s {
4 	enum e __attribute__ ((mode(__byte__))) b;
5 	enum e __attribute__ ((mode(__word__))) w;
6 	enum e __attribute__ ((mode(__TI__))) t;
7 };
8 
9 static struct s s;
10 
11 _Static_assert(sizeof(s.b) == 1, "");
12 _Static_assert(sizeof(s.w) == sizeof(long), "");
13 _Static_assert(sizeof(s.t) == sizeof(long long), "");
14 
15 /*
16  * check-name: enum+mode
17  * check-known-to-fail
18  */
19