Home
last modified time | relevance | path

Searched defs:cpu_id (Results 1 – 25 of 66) sorted by relevance

123

/illumos-gate/usr/src/psm/stand/cpr/sparcv9/sun4u/
H A Dmachdep.c157 restore_tlb(struct sun4u_tlb *utp, int cpu_id) in restore_tlb()
205 cb_park_err(int cpu_id) in cb_park_err()
232 slave_init(int cpu_id) in slave_init()
/illumos-gate/usr/src/lib/fm/topo/libtopo/common/
H A Dcpu.c163 processorid_t cpu_id; in cpu_create() local
483 fmri_create(topo_mod_t *mod, uint32_t cpu_id, uint8_t cpumask, char *s) in fmri_create()
514 uint32_t cpu_id; in cpu_fmri_asru() local
540 uint32_t cpu_id; in cpu_fmri_create_meth() local
/illumos-gate/usr/src/uts/sun4/sys/
H A Divintr.h105 #define IV_GET_PIL_NEXT(iv_p, cpu_id) \ argument
108 #define IV_SET_PIL_NEXT(iv_p, cpu_id, next) \ argument
/illumos-gate/usr/src/uts/sun4u/io/pci/
H A Dpci_ib.c151 uint_t cpu_id; in ib_intr_enable() local
218 uint32_t cpu_id; in ib_intr_dist_nintr() local
237 ib_cpu_ticks_to_ih_nsec(ib_t *ib_p, ih_t *ih_p, uint32_t cpu_id) in ib_cpu_ticks_to_ih_nsec()
264 uint32_t cpu_id = ino_p->ino_cpuid; in ib_intr_dist() local
897 ib_set_intr_target(pci_t *pci_p, ib_ino_t ino, int cpu_id) in ib_set_intr_target()
H A Dpci_cb.c92 uint32_t cpu_id; in cb_enable_nintr() local
184 uint32_t cpu_id; in cb_intr_dist() local
/illumos-gate/usr/src/uts/i86pc/sys/
H A Dcpr_impl.h54 processorid_t cpu_id; member
/illumos-gate/usr/src/uts/sun4/io/px/
H A Dpx_ib.c114 px_ib_intr_enable(px_t *px_p, cpuid_t cpu_id, devino_t ino) in px_ib_intr_enable()
208 px_ib_intr_dist_en(dev_info_t *dip, cpuid_t cpu_id, devino_t ino, in px_ib_intr_dist_en()
257 px_ib_cpu_ticks_to_ih_nsec(px_ib_t *ib_p, px_ih_t *ih_p, uint32_t cpu_id) in px_ib_cpu_ticks_to_ih_nsec()
870 px_ib_set_intr_target(px_t *px_p, devino_t ino, cpuid_t cpu_id) in px_ib_set_intr_target()
922 msinum_t msi_num, cpuid_t cpu_id) in px_ib_set_msix_target()
/illumos-gate/usr/src/uts/i86pc/os/cpupm/
H A Dcpupm_throttle.c295 cpupm_throttle_get_max(processorid_t cpu_id) in cpupm_throttle_get_max()
334 processorid_t cpu_id = cp->cpu_id; in cpupm_throttle_manage_notification() local
/illumos-gate/usr/src/lib/libdtrace/common/
H A Dsched.d30 processorid_t cpu_id; /* CPU identifier */ member
/illumos-gate/usr/src/uts/sun4u/io/
H A Dcpudrv_mach.c50 cpudrv_get_cpu_id(dev_info_t *dip, processorid_t *cpu_id) in cpudrv_get_cpu_id()
/illumos-gate/usr/src/uts/sun4u/opl/io/pcicmu/
H A Dpcmu_cb.c101 uint32_t cpu_id; in pcmu_cb_enable_nintr() local
220 uint32_t cpu_id; in pcmu_cb_intr_dist() local
H A Dpcmu_ib.c127 uint_t cpu_id; in pcmu_ib_intr_enable() local
216 uint32_t cpu_id; in pcmu_ib_intr_dist_nintr() local
237 uint32_t cpu_id = ino_p->pino_cpuid; in pcmu_ib_intr_dist() local
H A Dpcmu_intr.c178 uint32_t cpu_id; in pcmu_add_intr() local
/illumos-gate/usr/src/cmd/hal/hald/solaris/
H A Ddevinfo_cpu.c49 static int cpu_id = -1; in devinfo_cpu_add() local
/illumos-gate/usr/src/uts/sun4u/sys/
H A Dmem_cache_ioctl.h46 int cpu_id; member
H A Dmem_cache.h81 int cpu_id; member
/illumos-gate/usr/src/uts/i86pc/io/pcplusmp/
H A Dapic_regops.c115 local_apic_write_int_cmd(uint32_t cpu_id, uint32_t cmd1) in local_apic_write_int_cmd()
/illumos-gate/usr/src/uts/i86pc/io/apix/
H A Dapix_regops.c116 local_x2apic_write_int_cmd(uint32_t cpu_id, uint32_t cmd1) in local_x2apic_write_int_cmd()
/illumos-gate/usr/src/uts/common/os/
H A Dsoftint.c423 int cpu_id = CPU->cpu_id; in softint() local
/illumos-gate/usr/src/uts/i86pc/os/
H A Dmemscrub.c429 int cpu_id; in system_is_idle() local
/illumos-gate/usr/src/cmd/mdb/i86pc/modules/unix/
H A Dxcall.c28 processorid_t cpu_id; member
/illumos-gate/usr/src/uts/sun4v/sys/
H A Dfault_iso.h44 uint32_t cpu_id; member
/illumos-gate/usr/src/uts/common/sys/
H A Dpci_tools.h129 uint32_t cpu_id; /* to: cpu to set / from: old cpu returned */ member
164 uint32_t cpu_id; /* cpu of interrupt - from kernel */ member
/illumos-gate/usr/src/uts/sun4u/os/
H A Dmach_ddi_impl.c383 dip_to_cpu_id(dev_info_t *dip, processorid_t *cpu_id) in dip_to_cpu_id()
/illumos-gate/usr/src/uts/sun4v/io/niumx/
H A Dniumx.c953 niucpuid_t *cpu_id) in niumx_get_intr_target()
982 niucpuid_t cpu_id) in niumx_set_intr_target()

123