NameDateSize

..20-May-202010

hv_kvp.c14-Aug-201724.5 KiB

hv_kvp.h27-Nov-20177.1 KiB

hv_snapshot.c20-Dec-201629.6 KiB

hv_snapshot.h16-Nov-20162 KiB

hv_utilreg.h02-Nov-20162.7 KiB

unicode.h15-Sep-20145.2 KiB

vmbus_heartbeat.c20-Dec-20164.2 KiB

vmbus_ic.c20-Dec-20168.2 KiB

vmbus_icreg.h23-Dec-20164.2 KiB

vmbus_icvar.h20-Dec-20162.3 KiB

vmbus_shutdown.c20-Dec-20164.6 KiB

vmbus_timesync.c14-Aug-20177.1 KiB