Searched refs:reclen (Results 1 - 25 of 50) sorted by relevance

12

/illumos-gate/usr/src/lib/libzutil/common/
H A Dzutil_pool.c111 uint64_t reclen; local
116 while (bytes_read > sizeof (reclen)) {
119 for (i = 0, reclen = 0; i < sizeof (reclen); i++)
120 reclen += (uint64_t)(((uchar_t *)buf)[i]) << (8*i);
122 if (bytes_read < sizeof (reclen) + reclen)
126 if (nvlist_unpack(buf + sizeof (reclen), reclen, &nv, 0) != 0)
128 bytes_read -= sizeof (reclen)
[all...]
/illumos-gate/usr/src/uts/common/sys/
H A Dextdirent.h56 #define EDIRENT_NAMELEN(reclen) \
57 ((reclen) - (offsetof(edirent_t, ed_name[0])))
H A Ddirent.h82 #define DIRENT64_NAMELEN(reclen) \
83 ((reclen) - (offsetof(dirent64_t, d_name[0])))
86 #define DIRENT32_NAMELEN(reclen) \
87 ((reclen) - (offsetof(dirent32_t, d_name[0])))
/illumos-gate/usr/src/lib/libcmd/common/
H A Duniq.c90 int reclen,oreclen= -1,count=0,cwidth=0,sep,next; local
125 if ((reclen = n - (cp - bufp)) <= 0)
127 reclen = 1;
130 else if (width >= 0 && width < reclen)
134 reclen = 0;
136 while (reclen < width && mp < ep)
138 reclen++;
141 reclen = mp - cp;
144 reclen = width;
148 reclen
[all...]
H A Dcut.c57 "[R|r:reclen]#[reclen?If \areclen\a > 0, the input will be read as fixed length "
96 int reclen; member in struct:Cut_s
133 cutinit(int mode, char* str, Delim_t* wdelim, Delim_t* ldelim, size_t reclen) argument
161 cut->reclen = reclen;
267 if (len = cut->reclen)
350 if (!cut->nlflag && (skip || must || cut->reclen))
581 size_t reclen = 0; local
654 reclen
[all...]
/illumos-gate/usr/src/cmd/cmd-inet/usr.sbin/
H A Dsyncloop.c58 static int reclen = 100; variable
130 reclen = atoi(argv[1]);
201 if (reclen < 0 || reclen > MAXPACKET) {
202 (void) printf("invalid packet length: %d\n", reclen);
353 for (i = 0; i < reclen; i++)
366 if (write(dfd, packet, reclen) != reclen) {
379 len = read(dfd, bigbuf, reclen);
380 if (len == reclen
[all...]
/illumos-gate/usr/src/lib/libadm/common/
H A Ddgrpent.c223 int reclen; /* Number of chars in record */ local
243 if ((reclen = (int)strlen(recp)) != 0) {
246 if (*(recp+reclen-1) == '\n') done = TRUE;
255 if (reclen == recbufsz-1) {
289 if (fgets(recbuf+reclen, recbufsz-reclen, oam_dgroup)) {
290 reclen = (int)strlen(recbuf);
292 if (*(recp+reclen-1) == '\n') done = TRUE;
H A Ddevtab.c416 int reclen; /* Number of chars in record */ local
436 if ((reclen = (int)strlen(recp)) != 0) {
439 if ((*(recp+reclen-1) == '\n') &&
440 ((reclen == 1) || (*(recp+reclen-2) != '\\'))) done = TRUE;
450 if (reclen == recbufsz-1) {
484 if (fgets(recbuf+reclen, recbufsz-reclen, oam_devtab)) {
485 reclen = (int)strlen(recbuf);
487 if ((*(recp+reclen
[all...]
/illumos-gate/usr/src/cmd/fs.d/nfs/nfslog/
H A Dfhtab.h84 short reclen; /* length of record */ member in struct:fhlist_ent
108 short reclen; /* Actual record length */ member in struct:linkinfo_ent
123 #define LN_PREV_LEN(link) ((link)->reclen - (link)->prev_offset)
H A Ddbtab.c411 (void) fprintf(fp, "\nmtime 0x%x, atime 0x%x, flags 0x%x, reclen %d\n",
412 linkp->mtime, linkp->atime, linkp->flags, linkp->reclen);
430 (void) fprintf(fp, "\nmtime 0x%x, atime 0x%x, flags 0x%x, reclen %d\n",
431 fhrecp->mtime, fhrecp->atime, fhrecp->flags, fhrecp->reclen);
625 fhrecp, fhrecp->reclen, str));
643 linkp, linkp->reclen, str));
659 int reclen, reclen1; local
663 reclen = ROUNDUP32(reclen1);
665 if ((new_fhrecp = malloc(reclen)) == NULL) {
669 reclen, strerro
[all...]
/illumos-gate/usr/src/lib/libast/common/misc/
H A Dreclen.c34 reclen(Recfmt_t f, const void* b, size_t n) function
/illumos-gate/usr/src/uts/common/fs/devfs/
H A Ddevfs_vnops.c870 size_t reclen, movesz; local
919 reclen = DIRENT64_RECLEN(strlen("."));
920 if ((movesz + reclen) > bufsz)
924 de->d_reclen = (ushort_t)reclen;
928 (void) strncpy(de->d_name, ".", DIRENT64_NAMELEN(reclen));
929 movesz += reclen;
930 de = (dirent64_t *)(intptr_t)((char *)de + reclen);
932 "reclen %lu\n", diroff, soff, ".", reclen));
937 reclen
[all...]
/illumos-gate/usr/src/uts/common/fs/zfs/
H A Dspa_history.c127 uint64_t firstread, reclen, phys_bof; local
128 char buf[sizeof (reclen)];
132 firstread = MIN(sizeof (reclen), shpp->sh_phys_max_off - phys_bof);
137 if (firstread != sizeof (reclen)) {
139 shpp->sh_pool_create_len, sizeof (reclen) - firstread,
144 reclen = LE_64(*((uint64_t *)buf));
145 shpp->sh_bof += reclen + sizeof (reclen);
272 size_t reclen; local
345 record_packed = fnvlist_pack(nvl, &reclen);
[all...]
H A Dzil.c357 int reclen; local
378 for (lrp = lrbuf; lrp < end; lrp += reclen) {
380 reclen = lr->lrc_reclen;
381 ASSERT3U(reclen, >=, sizeof (lr_t));
1517 uint64_t dlen, dnow, lwb_sp, reclen, txg; local
1554 reclen = lrc->lrc_reclen;
1555 zilog->zl_cur_used += (reclen + dlen);
1558 ASSERT3U(zilog->zl_cur_used, <, UINT64_MAX - (reclen + dlen));
1566 if (reclen > lwb_sp || (reclen
3303 uint64_t reclen = lr->lrc_reclen; local
[all...]
/illumos-gate/usr/src/uts/common/syscall/
H A Dgetdents.c134 uint32_t reclen, namlen; local
154 reclen = DIRENT32_RECLEN(namlen);
155 op->d_reclen = (uint16_t)reclen;
160 DIRENT32_NAMELEN(reclen));
/illumos-gate/usr/src/lib/libast/amd64/include/ast/
H A Drecfmt.h89 extern __MANGLE__ ssize_t reclen __PROTO__((Recfmt_t, const __V_*, size_t));
/illumos-gate/usr/src/lib/libast/common/include/
H A Drecfmt.h79 extern ssize_t reclen(Recfmt_t, const void*, size_t);
/illumos-gate/usr/src/lib/libast/i386/include/ast/
H A Drecfmt.h89 extern __MANGLE__ ssize_t reclen __PROTO__((Recfmt_t, const __V_*, size_t));
/illumos-gate/usr/src/lib/libast/sparc/include/ast/
H A Drecfmt.h89 extern __MANGLE__ ssize_t reclen __PROTO__((Recfmt_t, const __V_*, size_t));
/illumos-gate/usr/src/lib/libast/sparcv9/include/ast/
H A Drecfmt.h89 extern __MANGLE__ ssize_t reclen __PROTO__((Recfmt_t, const __V_*, size_t));
/illumos-gate/usr/src/cmd/awk_xpg4/
H A Dawk2.c42 static int reclen; /* Length of last record */ variable
99 lbuflen = reclen;
105 if (reclen > NLINE - 2) {
245 if (*(endp = (bp + (reclen = wcslen(bp))-1)) == '\n') {
247 reclen--;
270 reclen = bp-abp;
297 reclen = bp-abp;
/illumos-gate/usr/src/uts/common/fs/fd/
H A Dfdops.c234 int reclen, nentries; local
259 reclen = DIRENT64_RECLEN(1);
265 reclen = DIRENT64_RECLEN(2);
275 reclen = DIRENT64_RECLEN(strlen(dirent->d_name));
278 dirent->d_reclen = (ushort_t)reclen;
280 if (reclen > uiop->uio_resid) {
295 if (uiomove((caddr_t)dirent, reclen, UIO_READ, uiop))
/illumos-gate/usr/src/cmd/fs.d/ufs/fsck/
H A Dpass2.c398 short reclen, entrysize; local
475 reclen = dirp->d_reclen - entrysize;
500 dirp->d_reclen += reclen;
511 (void) memset((void *)dirp, 0, (size_t)reclen);
512 dirp->d_reclen = reclen;
564 reclen = DIRSIZ(dirp);
565 if ((int)dirp->d_reclen < reclen + entrysize) {
581 proto.d_reclen = dirp->d_reclen - reclen;
582 dirp->d_reclen = reclen;
612 /* LINTED pointer cast alignment (reclen i
[all...]
/illumos-gate/usr/src/lib/gss_mechs/mech_krb5/include/
H A Ddb.h155 size_t reclen; /* record length (fixed-length records) */ member in struct:__anon2632
/illumos-gate/usr/src/boot/lib/libstand/
H A Dcd9660.c528 size_t buf_size, reclen, namelen; local
570 reclen = sizeof (struct dirent) - (MAXNAMLEN+1) + namelen + 1;
571 reclen = (reclen + 3) & ~3;
574 d->d_reclen = reclen;

Completed in 94 milliseconds

12