Lines Matching defs:cmpl

595 /* FCOE_FCFTAB_STATE_SOLICIT  2			(Wait on fcf_solicit cmpl) */
621 /* FCOE_FCFTAB_STATE_SOLICIT_CMPL 4 (Wait on fcf timer cmpl) */
635 /* FCOE_FCFTAB_STATE_READ 5 (Wait on fcf_read cmpl) */
905 /* FCFI_STATE_UNREG 4 (Wait for unreg_fcfi cmpl) */
913 /* FCFI_STATE_REG 5 (Wait for reg_fcfi cmpl) */
1126 /* VFI_STATE_INIT 1 (Wait for init_vfi cmpl) */
1201 /* VFI_STATE_UNREG 10 (Wait for unreg_vfi cmpl) */
1210 /* VFI_STATE_REG 11 (Wait for reg_vfi cmpl) */
1420 /* VPI_STATE_INIT 1 (Wait for init_vpi cmpl) */
1466 /* VPI_STATE_UNREG 6 (Wait for unreg_vpi cmpl) */
1551 /* VPI_STATE_REG 15 (Wait for reg_vpi cmpl) */
1773 /* RPI_STATE_UNREG 5 (Wait for unreg_rpi cmpl) */
1781 /* RPI_STATE_REG 6 (Wait for reg_rpi cmpl) */
7798 "Online cmpl.",
7909 "fcfi_vfi_offline_evt_action:%d flag=%x. Offline cmpl.",
7919 "fcfi_vfi_offline_evt_action:%d flag=%x. Offline cmpl.",
8467 "Unreg cmpl.",
8514 "fcfi_reg_failed_action:%d attempt=%d reason=%x. Reg cmpl.",
8726 "fcfi_reg_cmpl_action:%d attempts=%d. Reg cmpl.",
9442 "Online cmpl.",
9558 "vfi_vpi_offline_evt_action:%d flag=%x. VPI offline cmpl.",
9568 "vfi_vpi_offline_evt_action:%d flag=%x. VPI offline cmpl.",
10113 "vfi_init_action:%d attempt=%d reason=%x. Init cmpl.",
10157 "vfi_init_cmpl_action:%d attempts=%d. Init cmpl.",
10507 "vfi_unreg_failed_action:%d attempt=%d. Unreg cmpl.",
10705 "vfi_reg_failed_action:%d attempt=%d reason=%x. Reg cmpl.",
11978 emlxs_deferred_cmpl_t *cmpl = (emlxs_deferred_cmpl_t *)arg1;
11988 port = cmpl->port;
11989 sbp = (emlxs_buf_t *)cmpl->arg1;
11990 ubp = (fc_unsol_buf_t *)cmpl->arg2;
11991 iocbq = (IOCBQ *)cmpl->arg3;
11993 kmem_free(cmpl, sizeof (emlxs_deferred_cmpl_t));
12437 "vpi_init_action:%d attempt=%d reason=%x. Init cmpl.",
12673 if (rpip->cmpl) {
12681 if (!rpip->cmpl || !rpip->cmpl->arg1) {
12716 if (rpip->cmpl) {
12758 emlxs_deferred_cmpl_t *cmpl;
12788 if (rpip->cmpl) {
12793 cmpl = (emlxs_deferred_cmpl_t *)kmem_zalloc(
12796 cmpl->port = port;
12797 cmpl->arg1 = (void *)sbp;
12798 cmpl->arg2 = 0;
12799 cmpl->arg3 = 0;
12801 rpip->cmpl = cmpl;
12807 if (rval && rpip->cmpl) {
12808 kmem_free(rpip->cmpl, sizeof (emlxs_deferred_cmpl_t));
12809 rpip->cmpl = 0;
13115 "vpi_logo_failed_action:%d attempt=%d. Logo cmpl.",
13123 "vpi_logo_failed_action:%d attempt=%d. Logo cmpl.",
13330 "vpi_unreg_failed_action:%d attempt=%d. Unreg cmpl.",
13553 "vpi_reg_failed_action:%d attempt=%d reason=%x. Reg cmpl.",
14020 emlxs_deferred_cmpl_t *cmpl;
14022 if (!rpip->cmpl) {
14026 cmpl = rpip->cmpl;
14027 rpip->cmpl = 0;
14034 emlxs_thread_spawn(hba, emlxs_deferred_cmpl_thread, (void *)cmpl,
14387 emlxs_deferred_cmpl_t *cmpl;
14430 cmpl = (emlxs_deferred_cmpl_t *)kmem_zalloc(
14433 cmpl->port = port;
14434 cmpl->arg1 = arg1;
14435 cmpl->arg2 = arg2;
14436 cmpl->arg3 = arg3;
14439 if (rpip->cmpl) {
14443 rpip->cmpl = cmpl;
14449 "rpi_online_notify:%d %s. %s. Login cmpl.",
14456 if (rval && rpip->cmpl) {
14457 kmem_free(rpip->cmpl, sizeof (emlxs_deferred_cmpl_t));
14458 rpip->cmpl = 0;
14473 if (rpip->cmpl) {
14479 kmem_free(rpip->cmpl, sizeof (emlxs_deferred_cmpl_t));
14480 rpip->cmpl = 0;
14497 emlxs_deferred_cmpl_t *cmpl;
14517 cmpl = (emlxs_deferred_cmpl_t *)kmem_zalloc(
14520 cmpl->port = port;
14521 cmpl->arg1 = arg1;
14522 cmpl->arg2 = arg2;
14523 cmpl->arg3 = arg3;
14525 rpip->cmpl = cmpl;
14535 if (rpip->cmpl) {
14541 kmem_free(rpip->cmpl, sizeof (emlxs_deferred_cmpl_t));
14542 rpip->cmpl = 0;
14559 emlxs_deferred_cmpl_t *cmpl;
14584 cmpl = (emlxs_deferred_cmpl_t *)kmem_zalloc(
14587 cmpl->port = port;
14588 cmpl->arg1 = (void *)sbp;
14589 cmpl->arg2 = 0;
14590 cmpl->arg3 = 0;
14592 rpip->cmpl = cmpl;
14602 if (rpip->cmpl) {
14608 kmem_free(rpip->cmpl, sizeof (emlxs_deferred_cmpl_t));
14609 rpip->cmpl = 0;
14641 if (rpip->cmpl) {
15390 if (rpip->cmpl) {
15391 mbq->sbp = rpip->cmpl->arg1;
15392 mbq->ubp = rpip->cmpl->arg2;
15393 mbq->iocbq = rpip->cmpl->arg3;
15406 if (rpip->cmpl) {
15407 kmem_free(rpip->cmpl, sizeof (emlxs_deferred_cmpl_t));
15408 rpip->cmpl = 0;
15730 if (rpip->cmpl) {
15731 mbq->sbp = rpip->cmpl->arg1;
15732 mbq->ubp = rpip->cmpl->arg2;
15733 mbq->iocbq = rpip->cmpl->arg3;
15747 if (rpip->cmpl) {
15748 kmem_free(rpip->cmpl, sizeof (emlxs_deferred_cmpl_t));
15749 rpip->cmpl = 0;
15975 if (rpip->cmpl) {
15976 mbq->sbp = rpip->cmpl->arg1;
15977 mbq->ubp = rpip->cmpl->arg2;
15978 mbq->iocbq = rpip->cmpl->arg3;
15991 if (rpip->cmpl) {
15992 kmem_free(rpip->cmpl, sizeof (emlxs_deferred_cmpl_t));
15993 rpip->cmpl = 0;
16087 if (rpip->cmpl) {